Úvod do Druhej knihy Machabejcov

1. Názov a pisateľ knihy

1.1. Názov (pozri všeobecný úvod do Machabejských kníh). Pri Druhej knihe Machabejcov treba ešte spomenúť, že v Alexandrijskom a Benátskom kódexe je na konci textu prípisok: Výťah činov Júdu Machabejského. Tento písomný dodatok by mohol byť pôvodným názvom tohto spisu, ktorý podáva iba správy o hrdinských činoch Júdu Machabejského. Označenie knihy ako výťah by teda mohol pochádzať od samého pisateľa 2 Mach, ktorý predstavuje svoj spis ako výťah z päťzväzkového diela židovského autora z africkej diaspóry, Jasona z Cyrény (porov. 2,19-32), kde bola od čias Ptolemaia I. (323[305]-285) početná židovská kolónia. Z výťahu jeho diela možno usúdiť, že Jason bol nielen predstaviteľom ortodoxného judaizmu, ale aj vynikajúcim majstrom helenistického umenia v oblasti písomníctva a rétorického štýlu.

1.2. Pisateľ knihy. Pisateľ 2 Mach v predhovore heslovite zhrnuje obsah Jasonovho diela, hovorí o pohnútkach, ktoré ho viedli k tomu, aby urobil z neho výťah, a o metóde, ktorú pri tom použil, ale ani slovom sa nezmieňuje o svojej osobe. Preto nie je vždy ľahké rozlíšiť medzi tým, čo patrí autorovi pôvodného diela, a tým, čo je výtvorom pisateľa 2 Mach. Z náznakov jeho knihy možno však uzatvárať, že bol hlboko veriaci Žid a presvedčený monoteista, ktorý pri každej príležitosti spomína Boha a obracia sa na neho modlitbou o pomoc proti nepriateľom židovského náboženstva. Kladie veľký dôraz na verné zachovávanie Zákona, najmä predpisov o sobotnom odpočinku. Bol nadšeným prívržencom a horlivcom za národné ideály judaizmu stelesnené v osobe Júdu Machabejca, ktorého hrdinské činy opisuje obšírne a do detailov. Z faktu, že na začiatku knihy uvádza listy jeruzalemských Židov adresované Židom v Egypte, sa usudzuje, že pisateľ bol alexandrijský Žid. Na základe niektorých jeho náboženských postojov a názorov, ktoré sú podobné učeniu a praxi farizejov (napr. náuka o zmŕtvychvstaní, o modlitbe za zomrelých, o anjeloch atď.), niektorí biblisti ho pokladajú za Žida s farizejskými tendenciami.

2. Čas a miesto napísania knihy

2.1. Čas. Udalosti opísané v Jasonovom diele sa odohrali v rokoch 180-160 pred Kr. Keďže autor čerpal z ústnych informácii, neslobodno klásť vznik jeho diela neskoro potom, ako sa udalosti stali. Preto ho všeobecne umiestňujú do obdobia okolo r. 130 pred Kr. Pre vznik 2 Mach sa ako prvý možný rok prijíma rok 124, čiže časovo neskorší dátum jedného z dvoch listov uvedených v úvode knihy (porov. 1,9), ktoré pravdepodobne sám pisateľ preložil z hebrejčiny alebo aramejčiny do gréčtiny. No kniha bola v každom prípade napísaná pred r. 63 pred Kr., keď Pompeius dobyl Jeruzalem. Po tejto udalosti je nemysliteľné, aby spisovateľ mohol v doslove knihy napísať: „Keďže od tých čias [čiže od Nikanorovej smrti r. 160 pred Kr.] zostalo mesto [Jeruzalem] v moci Židov, tu končím i ja svoje rozprávanie.“ (15,37[38]) Fakt, že pôvodca 2 Mach dokonale pozná dejiny Seleukovcov a udalosti opisuje živo a názorne, prezrádza, že knihu napísal krátko potom, ako sa uvedené udalosti stali, teda už okolo r. 120 pred Kr.

2.2. Miesto vzniku knihy. Všeobecne sa uznáva, že 2 Mach bola napísaná v židovskej diaspore v Egypte, pravdepodobne v Alexandrii. Tento názor by potvrdzovali dva úvodné listy, ktoré majú zmysel iba v tom prostredí, ako aj určitý záujem autora knihy o správy týkajúce sa Egypta (porov. 4,21; 5,1.8.11; 9,29). Palestínsky pôvod je nepravdepodobný už aj preto, že pisateľ má slabé znalosti o polohe palestínskych miest, ktoré v spise spomína. V tomto ohľade je významné aj to, že Jozef Flávius, ktorý dlho žil v Palestíne, knihu nepoznal, kým, ako sa zdá, židovský spisovateľ Filón Alexandrijský ju použil vo svojich dielach.

3. Obsah a cieľ knihy

3.1. Obsah. Kniha rozpráva o prenasledovaní Židov za Antiocha Epifana IV. a o oslobodzovacom boji Júdu Machabejca až po víťazstvo nad Nikanorom; teda opisuje obdobie od r. 175 do r. 161 pred Kr. V úvodnej časti pisateľ uvádza najprv dva listy (1,1 – 2,18), ktorými Židia v Judei pozývajú svojich židovských bratov v Egypte, aby prišli spolu s nimi sláviť sviatok Posvätenia chrámu (hebr. chanukkáh). Tento sviatok sa v Jeruzaleme slávil každý rok 8 dní od 25. kisleva (nov.-dec.) na pamiatku očistenia a posvätenia chrámu Júdom Machabejcom r. 164 pred Kr. Vo vlastnom predhovore ku knihe (2,19-32) spisovateľ heslovite podáva obsah päťzväzkového diela Jasona z Cyrény a oboznamuje čitateľa s metódou, ktorou chce z objemného diela urobiť taký výťah, aby sa príjemne čítal, ľahko pamätal a každému priniesol duchovný úžitok. Potom rozvádza obsah knihy v piatich obrazoch, ktoré vyzdvihujú význam jeruzalemského chrámu. V prvom obraze (3,1 – 4,6) sa na príklade Heliodora – ktorého plány vyrabovať chrám boli zázračným spôsobom prekazené – stalo všetkým jasné, že Boh ochraňuje svoje »sväté miesto«, bdie nad ním a nedovolí, aby bol chrám znesvätený. V druhom obraze (4,7 – 7,42) sa podáva opis ťažkých politicko-náboženských pomerov zapríčinených intrigami samozvaných veľkňazov (Jason, Menelaos), aktívnymi propagátormi helenizmu a najmä politikou Antiocha Epifana, ktorý vydal dekrét o odstránení židovského kultu, znesvätil chrám a začal otvorene prenasledovať Židov (mučenícka smrť Eleazara, siedmich bratov a ich matky). V treťom obraze (8,1 – 10,9) sa opisuje povstanie Júdu Machabejca, ktorý po víťazstve nad Epifanovým vojvodcom vtiahne do Jeruzalema a očistí znesvätený chrám. Vo štvrtom obraze (10,10 – 13,26) sa podávajú správy o ďalšej Júdovej činnosti, ako aj o víťazstvách v bojoch proti vojvodcom Antiocha V. Eupátora a proti susedným nepriateľom, ktorými dosiahol slobodu kultu pre židovské spoločenstvo. Posledný obraz (14,1 – 15,36) je prehľadom Júdových bojov za Demetria I. Sotéra, ktorých vyvrcholením je jeho víťazstvo nad Nikanorom. V doslove (15,37-39) pisateľ vychvaľuje svoje dielo a lúči sa s čitateľom.

3.2. Cieľ knihy. Pisateľ sa svojou knihou obracia na Židov v Alexandrii, aby u nich vzbudil záujem o osudy ich národa vo vlasti, ale predovšetkým o chrám a o posvätné spisy. Dielom chce v prvom rade poučiť a povzbudiť čitateľov. Poukazom na hrdinské činy a príklad Júdu Machabejca a jeho druhov, ktorí bojovali za zachovanie tradičného židovského náboženstva a za národnú slobodu, ako aj na žiarivé svedectvo, ktoré vydali o svojej viere niektorí vynikajúci mučeníci (porov. 6,18-31; 7,1-42), chcel spisovateľ posilniť vieru egyptských Židov a povzbudiť ich na slávenie bohoslužieb v jeruzalemskom chráme, ktorý bol oddávna výrazom jednoty všetkých Židov. Základným posolstvom knihy je teda vyvolenie Izraela, ktoré možno súhrnne vyjadriť slovami: Boh si vyvolil židovský ľud a neprestajne ho aj napriek jeho nevernostiam a hriechom miluje, chráni a bdie nad ním (porov. 5,17-20; 6,12-17). To je prakticky tá istá naliehavá výzva k dôvere v Boha, ktorá sa zdôrazňuje už v úvodných listoch (porov. napr. 2,16-18).

4. Rozdelenie knihy

Úvod (1,1 – 2,32):

 1. Prvý list (1,1-9)
 2. Druhý list (1,10 – 2,18)
 3. Predhovor pisateľa (2,19-32).
 1. Udalosti za panovania Seleuka IV. Filopátora (187-175); (3,1 – 4,6):
  1. Šimonova zrada (3,1-13)
  2. Heliodoros v chráme (3,14-40)
  3. Šimonove ohovárania (4,1-6).
 2. Helenizácia a prenasledovanie za vlády Antiocha IV. Epifana (175-163); (4,7 – 7,42):
  1. Jason helenizuje (4,7-20)
  2. Antiochos Epifanes v Jeruzaleme (4,21-22)
  3. Menelaos veľkňazom (4,23-50)
  4. Jasonova smrť (5,1-10)
  5. Antiochos vydrancuje chrám (5,11-23)
  6. Apollonios napadne Jeruzalem (5,24-27)
  7. Antiochos násilne helenizuje (6,1-11)
  8. Napomenutie spisovateľovo (6,12-17)
  9. Mučenícka smrť Eleazara (6,18-31)
  10. Mučeníctvo siedmich bratov a ich matky (7,1-42).
 3. Odboj a víťazstvo judaizmu pod vedením Júdu Machabejca (8,1 – 10,9):
  1. Júda Machabejec sa pripravuje na odboj (8,1-7)
  2. Nikanorova a Gorgiášova výprava a ich porážka (8,8-29)
  3. Porážka Timotea a Bakchidesa; Nikanorov útek (8,30-36)
  4. Choroba a smrť Antiocha Epifana (9,1-17.28-29)
  5. List Antiocha Epifana Židom (9,18-27)
  6. Júdova očista chrámu (10,1-9).
 4. Júdove boje za panovania Antiocha V. Eupátora (163-162); (10,10 – 13,26):
  1. Začiatky panovania Antiocha V. Eupátora (10,10-13)
  2. Júdov boj proti Idumejcom (10,14-23)
  3. Porážka a smrť Timoteja (10,24-38)
  4. Prvá Lyziášova výprava a porážka (11,1-15)
  5. Výmena listov (11,16-38)
  6. Boje so susednými mestami a národmi (12,1-31)
  7. Júdovo víťazstvo nad Gorgiášom (12,32-37)
  8. Júdova obeta za padlých (12,38-45[46])
  9. Druhá Lyziášova výprava a Menelaova smrť (13,1-8)
  10. Víťazstvo Židov pri Modine [Modeine] (13,9-17)
  11. Boj o Bét-Súru [Betsuru] a uzavretie mieru (13,18-26).
 5. Boje za vlády Demetria I. Sotéra (162-150); (14,1 – 15,36):
  1. Alkimos žaluje na Demetria (14,1-14)
  2. Prímerie a priateľstvo Nikanora s Júdom (14,15-25)
  3. Alkimos opäť žaluje u kráľa (14,26-36)
  4. Razisova samovražda (14,37-46)
  5. Júdova príprava na boj s Nikanorom (15,1-24)
  6. Víťazstvo nad Nikanorom a »Nikanorov deň« (15,25-36).

Doslov pisateľa (15,37-39).

5. Pramene a historická hodnota knihy

5.1. Pramene. Hlavným prameňom 2 Mach je Jasonovo päťzväzkové dielo, ktorého je kniha výťahom. Tak ako autor 1 Mach, aj pisateľ 2 Mach čerpal zo židovskej tradície, zo Seleukovských letopisov a z chrámových archívov. Osobitnú pozornosť si zasluhujú listy citované v diele. V prvom z dvoch úvodných listov (1,1-9), datovanom r. 124, sa spomína list z r. 143 (porov. vv. 7-8). Druhý list (1,10 – 2,18) je bez dátumu; vo všeobecnosti ho kladú do r. 164. Ostatných päť listov sa cituje v tomto poriadku:

list:dátum:2 Mach
Antiochos IV. Židom1649,19-27
Lyziáš Židom16411,16-21
Antiochos V. Lyziášovi16311,22-26
Antiochos IV. Židom16411,27-33
List rímskych legátov Židom16411,34-38

Všetci biblisti pokladajú tieto listy za autentické úradné dokumenty, i keď niektoré z nich sa hádam neuvádzajú v ich plnom pôvodnom znení. Pisateľ ich však dôsledne a harmonicky zaradil do príslušného chronologického postupu opísaných udalostí. Pokiaľ ide o ich formu a štýl, listy sa úplne zhodujú s obdobnými súvekými úradnými dokumentmi, ale výrazne sa odlišujú od kvetnatého a živého štýlu, charakteristického pre 2 Mach.

5.2. Historická hodnota knihy. Okrem sumárnych správ o nastúpení kráľov Seleukovcov pisateľ podáva málo chronologických údajov. Kde-tu síce uvádza časový interval medzi jednotlivými udalosťami (porov. 4,23; 5,1; 6,1; 9,1; 10,3; 11,1; 14,1), ale opravdivé chronologické údaje podľa počítania rokov éry Seleukovcov (pozri 2.2. Datovanie udalostí) sú iba tri:

1. Rok 148, ktorým sa datujú tri zo štyroch listov citovaných v hl. 11 (porov. vv. 21.33.38).

2. Rok 149, ktorým sa označuje začiatok druhej Lyziášovej výpravy proti Židom za vlády Antiocha V. (porov. 131).

3. Rok 151, v ktorom veľkňaz Alkimos išiel k Demetriovi I. a dosiahol od neho, že vyslal do Judey vojvodcu Nikanora (porov. 14,4; ale údaj je iba približný: okolo r. 151).

Konečný úsudok o historickej hodnote 1 Mach platí v podstate aj o 2 Mach. Ba v istom zmysle ju možno pokladať za historicky cennejšiu nielen preto, že kniha podáva podrobnejší opis židovského odboja pod vedením Júdu Machabejca, ktorý je v súlade s údajmi uvedenými v 1 Mach, ale aj preto, že jasnejšie a rozhodnejšie pranieruje neblahý podiel veľkňazov na helenizácii židovského národa (porov. hl. 3 – 4) a očistu chrámu opisuje v historickom kontexte (porov. 8,1 – 10,9), ktorý je pravdepodobnejší než v 1 Mach 4. To potvrdzuje aj fakt, že niektoré údaje 2 Mach sú až do detailov potvrdené mimobiblickými spismi, ako napr. správa o pomenovaní chrámu na vrchu Gerizím [Garizim] podľa Zeusa Pohostinného (porov. 6,2 a Jozef Flávius, Starožitnosti XII, 5,5). 2 Mach má teda markantný historický punc, ale opísané udalosti treba posudzovať vo svetle autorovho ponímania histórie, že totiž hodnotí a interpretuje udalosti pod zorným uhlom finalistickej teológie. On všetky udalosti pokladá za výsledok Božej vôle, a nielen v tom zmysle, že prenasledovatelia a zradcovia budú potrestaní a nepriatelia porazení, ale aj v tom, že dobro a spravodlivosť nakoniec zvíťazia a tí, čo za tieto hodnoty bojovali a trpeli, budú odmenení. Víťazstvá Júdu Machabejca sú teda pre pisateľa výrečným znamením, že Božia prozreteľnosť pre zásluhy mučeníkov i naďalej riadi dejiny a osudy židovského ľudu. Toto chápanie histórie ešte lepšie osvetlia nasledujúce poznámky o literárnom druhu knihy a o jej teologickej náuke.

6. Literárny druh knihy

2 Mach pisateľ používa literárny druh, ktorý bol v súvekom helenistickom svete veľmi rozšírený a známy pod menom »patetická« alebo »rétorická história«. Pomocou tohto literárneho druhu spisovateľ chce čitateľovi nielen podať historickú pravdu s patričným poučením, ale aj silno a živo zapôsobiť na jeho fantáziu a cit, aby svojím dielom vyvolal u neho duševný a umelecký zážitok. Na dosiahnutie tohto cieľa slúžia aj v 2 Mach okrem kvetnatého slohu a zapálených rečí odvážne prirovnania (porov. 5,21; 9,8), hyperbolické číselné údaje (porov. napr. paralelné texty 2 Mach 8,9.16.241 Mach 4,6.152 Mach 11,2.4.111 Mach 4,28.34), kombinovanie protikladných situácií alebo pojmov (porov. 3,30; 4,15; 5,6.13.20; 8,18 atď.), zjavenia nebeských bytostí (porov. 3,24-26; 5,2-4; 10,29-30; 11,8; 12,22; 15,12-16) a iné účinné vyjadrovacie prostriedky slovesného umenia. Keďže sa spisovateľ predovšetkým usiluje vychytiť zmysel opísaných udalostí, zanedbáva detaily, ktoré zasa vo vedeckej koncepcii histórie majú dôležitú funkciu. Takisto aj chronológia a verifikácia historických dát prenecháva miesto rétorike. Dôkazom toho je vyhlásenie pisateľa, ktorý hneď v predhovore knihy upozorňuje, že dôkladné skúmanie jednotlivých údajov ponecháva dejepiscovi (Jasonovi; porov. 2,28-30), kým on chce pripraviť dychtivým čitateľom príjemné pobavenie a úžitok (porov. 2,26).

Použitím literárneho druhu »patetickej, rétorickej histórie« udalostí za Júdu Machabejca chce však pisateľ zároveň nábožensky poučiť a formovať čitateľov svojho diela. Vyplýva to jasne z týchto skutočností:

1. Pisateľ osobne zasahuje do opisu udalostí, aby z teologického hľadiska vysvetlil a ohodnotil príčinnú súvislosť medzi jednotlivými udalosťami (porov. 5,17-20; 6,12-17; 12,43-45).

2. Usiluje sa zvýrazniť skutočnosť, že veľkí hriešnici a prenasledovatelia sú vždy potrestaní úmerne ich hriechom (porov. 4,16.38; 5,9-10; 9,5-6; 13,8).

3. Zanovito sa vracia k moralizujúcim témam a motívom, ako sú: keď ľud kráča po správnych cestách, žije v pokoji (porov. 3,1-3) a Boh ho ochraňuje od nepriateľov (porov. 5,18); utrpenia a prenasledovania sú síce prejavom Božieho hnevu (porov. 5,17; 7,32-33.38), ale súčasne očisťujú ľud a zmierujú ho s Bohom (porov. 1,5; 5,20; 7,33; 8,29); vojenské víťazstvá sú iba dôkazom Božej blahovôle a svedčia o tom, že Boh je zasa milosrdný voči svojmu ľudu (porov. 8,2.27) a je jeho spojencom (porov. 8,24; 10,16; 11,10.13; 12,36).

7. Teologická náuka

2 Mach má v histórii zjavenia mimoriadne veľkú dôležitosť nielen preto, že spresňuje a dopĺňa biblicko-náboženské učenie predchádzajúcich starozákonných kníh, ale hlavne preto, že prispieva k poznaniu nových teologických tém, ktoré budú predmetom dokonalejšieho zjavenia v Novom zákone. Spomenieme iba tie najdôležitejšie.

7.1. Boh, Stvoriteľ sveta. Málo starozákonných kníh v takom obmedzenom rozsahu spisu nahromadilo toľko názvov na označenie Boha, jeho vlastností a činnosti, ako práve 2 Mach. Už súhrnom týchto názvov by bolo možno vytvoriť syntézu súvekých židovských teologických poznatkov o Bohu. Hneď v úvodnej časti sa citujú slová modlitby z Nehemiášových čias, ktoré možno právom pokladať za kompendium teodicey, náuky o Bohu: „Pane, (ty) Pán a Boh, stvoriteľ všetkých vecí, hrozný a silný, spravodlivý a milosrdný, ty jediný si Kráľ a dobrotivý, jediný dobrodinca, jediný spravodlivý, všemohúci a večný...“ (1,24 n.).

Ale téma o stvorení všetkých vecí z ničoho je v 2 Mach opravdivým prínosom a pokrokom v tradičnej starozákonnej náuke o Bohu, stvoriteľovi sveta. V tomto zmysle sú významné najmä dva texty, ktoré zachycujú slová matky v rozprávaní o mučeníctve jej siedmich synov (porov. 7,22-237,28). Matka okrem všeobecného vyznania, že Boh je stvoriteľom všetkých vecí, jasne vyslovuje, že Boh vytvoril všetko z ničoho (ex nihilo), čiže bez upotrebenia akejkoľvek látky, jedine svojou vôľou. Túto pravdu novozákonní autori doplnia učením o Kristovej účasti a úlohe pri stvorení (porov. Jn 1,3; Kol 1,15-17; Hebr 1,2 n.).

V súvislosti so stvorením človeka spomína sa osobitný Boží zákrok, ktorý sa však neobmedzuje iba na to, že „vdýchol do jeho nozdier dych života a tak sa stal človek živou bytosťou“ (Gn 2,7), ale jemu patrí aj „harmonické a organické usporiadanie jeho údov“ (2 Mach 7,22).

7.2. Viera vo vzkriesenie a v budúci život. Táto viera je vedúcou myšlienkou v rozprávaní o mučeníctve siedmich bratov, ktorí zomierajú v silnom presvedčení, že dobrotivý a milosrdný Boh im opäť dá dych i život, ktorý im berie zloba prenasledovateľov (porov. 7,23). V ich odpovediach kráľovi vidno zreteľný vývin a kvalitatívny krok vpred v danej tematike. Spravodliví sú hotoví radšej zomrieť ako dopustiť sa hriechu (porov. 7,2), lebo veria, že Boh ich vzkriesi pre večný život (porov. 7,9) a že im opäť vráti stratené údy (porov. 7,11). Ale pre bezbožníkov niet vzkriesenia k životu (porov. 7,14) a Boh ich potresce za hriechy (porov. 7,17). Pisateľ opäť nadväzuje na ideu vzkriesenia vo svojej chváloreči na Júdu, ktorý urobil zbierku, aby bola prinesená obeta za hriechy padlých v boji, „lebo myslel na vzkriesenie“ a mal nádej, „že padlí raz budú vzkriesení“ (porov. 12,43-45). Nakoniec sa, i keď iba letmo, dotýka myšlienky zmŕtvychvstania v rozprávaní o Razisovi, ktorý pred smrťou „vzýval Panovníka života i ducha, aby mu ich vrátil“ (14,46). Táto viera v zmŕtvychvstanie 2 Mach je podobná učeniu novozákonných farizejov, ktorí vyznávali vzkriesenie tela i duše (porov. Sk 23,6.8; Mt 22,23; Mk 12,18; Lk 20,27), kým idea 1 Mach je v tomto ohľade blízka presvedčeniu saducejov.

7.3. Príhovor a spoločenstvo svätých. Celá Biblia učí, že modlitba a iné dobré skutky sú záslužné pre toho, kto ich koná, ale 2 Mach zvestuje ich blahodarný a spásny účinok aj v prospech iných, tak živých, ako i mŕtvych. Výrečným svedectvom účinného príhovoru za živých je modlitba, ktorou veľkňaz Oniáš III. vyprosil uzdravenie pre Heliodora (porov. 3,31-36). Poučným príkladom príhovoru za mŕtvych je krásny a šľachetný skutok Júdu Machabejca, ktorý sa modlil a priniesol zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu (porov. 12,38-45[46]). Ale kniha spomína aj prípad, keď zosnulí orodujú za živých. Pred definitívnou a rozhodnou bitkou s Nikanorom (porov. 15,12-16) sa Júdovi Machabejcovi vo sne zjavil už pred viac rokmi zavraždený veľkňaz Oniáš, „ako sa modlí za celú židovskú pospolitosť“ (v. 12). Spolu s ním sa mu potom ukázal aj prorok Jeremiáš, „milovník svojich bratov, ktorý sa mnoho modlí za národ a za sväté mesto“ (v. 14).

V historickom kontexte je viera a učenie kníh Machabejcov o vzájomnom príhovore živých a zosnulých veriacich dôležitým míľnikom vo vývine starozákonného zjavenia. V Novom zákone sa síce zdôrazňuje, že Ježiš Kristus je jediným príhovorcom ľudí u Boha (porov. Hebr 7,25; 1 Tim 2,5 n.), ale v dejinách východného a západného kresťanstva hrala viera v spoločenstvo svätých vždy dôležitú úlohu a Tridentský koncil ju slávnostne potvrdil.