IV. Kánon Svätého písma

120Apoštolská Tradícia umožnila Cirkvi rozoznať,1117 ktoré spisy majú byť započítané do zoznamu posvätných kníh.97 Tento úplný zoznam sa volá „kánon“ Svätého písma. Obsahuje 46 spisov Starého zákona (45, ak sa Jeremiáš a Náreky počítajú spolu) a 27 spisov Nového zákona.98 Sú to:

Knihy Starého zákona: Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronómium, Jozue, Sudcovia, Rút, PrváDruhá kniha Samuelova, PrváDruhá kniha kráľov, PrváDruhá kniha kroník, Ezdráš, Nehemiáš, Tobiáš, Judita, Ester, Jób, Žalmy, Príslovia, Kazateľ, Pieseň piesní, Múdrosť, Sirachovec, Izaiáš, Jeremiáš, Náreky, Baruch, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš, Malachiáš, PrváDruhá kniha Machabejcov.

Knihy Nového zákona: Evanjeliá podľa Matúša, Marka, LukášaJána, Skutky apoštolov; listy svätého Pavla: Rimanom, PrvýDruhý list Korinťanom, List Galaťanom, Efezanom, Filipanom, Kolosanom, PrvýDruhý list Solúnčanom, PrvýDruhý list Timotejovi, List Títovi, Filemonovi; List Hebrejom, Jakubov list, PrvýDruhý Petrov list, Prvý, DruhýTretí Jánov list, Júdov list; Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa).

Starý zákon

121Starý zákon je neoddeliteľnou časťou Svätého písma.1093 Jeho knihy sú inšpirované Bohom a zachovávajú si trvalú hodnotu,99 lebo Stará zmluva nebola nikdy odvolaná.

122„Veď starozákonný poriadok spásy702 bol zameraný predovšetkým na to, aby pripravil... príchod Krista, Vykupiteľa sveta.“763 Knihy Starého zákona, „hoci obsahujú aj nedokonalé a prechodné veci“, dosvedčujú celú božskú výchovu (pedagógiu) Božej spasiteľnej lásky:708 v nich je „uložené vznešené učenie o Bohu a spásonosná múdrosť o živote človeka i obdivuhodné poklady modlitieb“; v nich „sa napokon skrýva tajomstvo našej spásy“.100 2568

123Kresťania majú v úcte Starý zákon ako pravé Božie slovo. Cirkev vždy rozhodne odmietala myšlienku zavrhnúť Starý zákon pod zámienkou, že ho Nový zákon urobil pominuteľným (marcionizmus).

Nový zákon

124„Božie slovo, ktoré je Božou mocou na spásu každému, kto verí, je vynikajúcim spôsobom prítomné a prejavuje svoju silu v spisoch Nového zákona.“101 Tieto spisy nám podávajú definitívnu pravdu Božieho zjavenia. Ich ústrednou témou je Ježiš Kristus, vtelený Boží Syn, jeho činy, učenie, umučenie a oslávenie, ako aj začiatky jeho Cirkvi pod vedením Ducha Svätého.102

125Evanjeliá sú srdcom celého Písma,515 „lebo sú hlavným svedectvom o živote a učení vteleného Slova, nášho Spasiteľa“.103

126Pri zostavovaní evanjelií možno rozlišovať tri etapy:

1. Ježišov život a učenie. Cirkev pokladá za isté, že štyri evanjeliá, „ktorých historickosť bez váhania uznáva, verne podávajú to, čo Ježiš, Boží Syn, za svojho života medzi ľuďmi skutočne robil a učil na ich večnú spásu až do dňa, keď bol vzatý do neba“.

2. Ústne podanie. „Apoštoli76 po Pánovom nanebovstúpení odovzdali poslucháčom, čo hovoril a robil, s tým plnším poznaním, ktoré mali oni sami, poučení slávnymi Kristovými udalosťami a osvietení svetlom Ducha pravdy.“

3. Písané evanjeliá. „Svätopisci napísali štyri evanjeliá76 tak, že niečo vybrali z mnohých vecí, ktoré boli ústne alebo už aj písomne odovzdané, niečo stručne zhrnuli alebo vysvetlili so zreteľom na stav cirkví, pričom ponechali kazateľskú formu, ale vždy tak, aby nám o Ježišovi podali pravdivé a úprimné veci.“104

127Evanjelium vo svojich štyroch podobách má v Cirkvi jedinečné miesto, ako o tom svedčí úcta, ktorú mu preukazuje liturgia,1154 a neporovnateľná príťažlivosť, ktorou v každom čase pôsobilo na svätých:

„Nijaké učenie nie je väčšie ani lepšie, ani cennejšie, ani krajšie ako čítanie evanjelia. Na to hľaďte a toho sa držte, čo náš Pán a Učiteľ Ježiš Kristus učil slovami a uskutočňoval činmi.“105

„Vo svojich modlitbách sa zaoberám predovšetkým evanjeliom;2705 v ňom nachádzam všetko, čo potrebuje moja úbohá duša. Objavujem v ňom vždy nové svetlá, skryté a tajomné významy.“106

Jednota Starého a Nového zákona

128Cirkev už v apoštolskej dobe107 a potom stále vo svojej Tradícii vysvetľovala jednotu Božieho plánu v obidvoch Zákonoch typológiou. Typológia rozoznáva v Božích1094 dielach vykonaných za čias Starej zmluvy predobrazy toho, čo Boh uskutočnil v plnosti času v osobe svojho vteleného Syna.489

129A tak kresťania čítajú Starý zákon vo svetle zosnulého a vzkrieseného Krista.651 Toto typologické čítanie ukazuje nevyčerpateľný obsah Starého zákona. Nemá však dať zabudnúť, že Starý zákon si zachováva vlastnú hodnotu Zjavenia, ktorú potvrdil sám náš Pán.108 2055 Ostatne aj Nový zákon treba čítať vo svetle Starého. Prvotná kresťanská katechéza ho stále používala.109 Podľa dávneho výroku je Nový zákon skrytý v Starom a Starý je zjavný v Novom: In Vetere Novum latet et in Novo Vetus patet.110 1968