420Víťazstvo nad hriechom, ktoré vydobyl Kristus, nám darovalo lepšie dobrá, ako boli tie, ktoré nám odňal hriech: „Kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť“ (Rim 5, 20).

421„Svet, o ktorom veriaci v Krista veria, že ho stvorila a udržiava Stvoriteľova láska, bol síce podrobený otroctvu hriechu, ale ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Kristus ho vyslobodil, keď zlomil moc Zlého.“316

Druhá kapitola
Verím v Ježiša Krista, jednorodeného Božieho Syna

Dobrá zvesť: Boh poslal svojho Syna

422„Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna,389 narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo“ (Gal 4, 4-5). Hľa, evanjelium, dobrá zvesť o Ježišovi Kristovi, Božom Synovi:1 Boh navštívil svoj ľud.2 Splnil prisľúbenia, ktoré dal Abrahámovi a jeho potomstvu.3 2763 Urobil to nad všetko očakávanie: poslal svojho milovaného Syna.4

423Veríme a vyznávame, že Ježiš z Nazareta, Žid narodený z dcéry Izraela v Betleheme za čias kráľa Herodesa Veľkého a cisára Augusta I., povolaním tesár, ktorý zomrel ukrižovaný v Jeruzaleme pod miestodržiteľom Ponciom Pilátom, za vlády cisára Tibéria, je večný Boží Syn, ktorý sa stal človekom; že „vyšiel od Boha“ (Jn 13, 3), „zostúpil z neba“ (Jn 3, 13; 6, 33) a „prišiel v tele“ (1 Jn 4, 2), lebo „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy... Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou“ (Jn 1, 14. 16).

424Pobádaní milosťou Ducha Svätého683 a priťahovaní Otcom veríme a vyznávame o Ježišovi: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16, 16). Na skale tejto viery, ktorú vyznal svätý Peter, postavil Kristus svoju Cirkev.5 552

„Zvestovať... Kristovo nevyspytateľné bohatstvo“ (Ef 3, 8)

425Odovzdávať kresťanskú vieru znamená predovšetkým ohlasovať Ježiša Krista s cieľom privádzať k viere v neho. Prví učeníci od začiatku horeli túžbou ohlasovať Krista: „My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4, 20). A pozývajú ľudí všetkých čias, aby vstúpili do radosti850858 ich spoločenstva s Kristom:

„Čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. – Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. – Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom. A toto píšeme, aby naša radosť bola úplná“ (1 Jn 1, 1-4).

V srdci katechézy: Kristus

426„V srdci katechézy nachádzame predovšetkým osobu,1698 totiž osobu Ježiša Krista Nazaretského, Otcovho jednorodeného [Syna]..., ktorý za nás trpel a umrel a teraz ako zmŕtvychvstalý žije navždy s nami... Katechizovať... znamená odhaľovať v Kristovej osobe celý večný Boží plán... znamená snažiť sa pochopiť význam Kristových činov a slov,513 ako aj znamení, ktoré urobil.“6 Cieľom katechézy je: „Uviesť... do spoločenstva... s Ježišom Kristom; jedine on môže priviesť človeka k láske Otca v Duchu a dať mu účasť na živote Najsvätejšej Trojice.“7 260

427„V katechéze sa vyučovaním ohlasuje Kristus,2145 vtelené Slovo a Boží Syn, a všetko ostatné len vo vzťahu k nemu; jedine Kristus učí, kým každý iný to robí len natoľko, nakoľko je poslom alebo tlmočníkom jeho slova a nakoľko umožňuje Kristovi hovoriť jeho ústami...876 Treba teda, aby sa na každého katechétu mohli aplikovať tieto Ježišove tajomné slová: ‚Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal‘ (Jn 7, 16).“8

428Ten, kto je povolaný „ohlasovať Krista“, má teda najprv hľadať „vznešenosť poznania Krista Ježiša“. Má byť ochotný stratiť všetko, „aby... získal Krista a našiel sa v ňom“, aby „poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení“ tým, že sa mu pripodobní „v smrti, aby... tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych“ (Flp 3, 8-11).

429Z tohto láskyplného poznania Krista sa rodí túžba ohlasovať ho,851 „evanjelizovať“ a privádzať iných k súhlasu viery v neho. Ale zároveň sa pociťuje potreba túto vieru čoraz lepšie poznať. Preto podľa poradia Vyznania viery sa uvedú najprv Ježišove hlavné tituly: Kristus, Boží Syn, Pán (2. článok). Vo Vyznaní viery sa potom vyznávajú hlavné tajomstvá Kristovho života: tajomstvo jeho vtelenia (3. článok), jeho Veľkej noci (4.5. článok) a napokon jeho oslávenia (6.7. článok).