FIDES ET RATIO
Encyklika pápeža Jána Pavla II.
biskupom Katolíckej cirkvi
o vzťahoch medzi vierou a rozumom

CTIHODNÍ BRATIA V BISKUPSTVE,
POZDRAV A APOŠTOLSKÉ POŽEHNANIE!

Viera a rozum sú ako dve krídla, ktorými sa ľudský duch povznáša ku kontemplácii o pravde. Túžbu poznať pravdu a nakoniec poznať Boha, vložil do srdca človeka Boh, aby človek tým, že bude poznať a milovať Boha, mohol dospieť aj k plnej pravde o sebe samom (porov. Ex 33, 18 – Ž 27 (26), 8 – 9 – 63 (62), 2 – 3; Jn 14, 8; 1 Jn 3, 2).

Dané v Ríme pri svätom Petrovi, na sviatok Povýšenia Svätého kríža, 14. septembra 1998, v dvadsiatom roku môjho pontifikátu.

Ján Pavol II.