Úvod do Druhého listu Timotejovi

1. Okolnosti a cieľ spisu. Adresátom listu je "milovaný syn Timotej" (1, 2; o jeho osobe pozri úvod do Prvého listu Timotejovi) a odosielateľom je Pavol, ktorý je vo väzení v Ríme ako dajaký zločinec (porov. 1, 8.16; 2, 9) a je ťažké navštíviť ho (porov. 1, 17). Keď sa pri procese prvý raz bránil, nik nebol pri ňom, všetci ho opustili (porov. 4, 16). Aj v čase písania listu je pri ňom iba Lukáš (porov. 4, 11), ale cíti sa opustený a je si vedomý blízkej smrti, ktorú má podstúpiť pre vieru (porov. 4, 6-8). Preto žiada Timoteja, aby k nemu "čo najskôr" prišiel (porov. 4, 9), podľa možnosti "ešte pred zimou" (porov. 4, 21), a aby mu okrem kníh a pergamenov priniesol aj plášť, čo nechal v Troade u Karpa (porov. 4, 13). Spis má teda ráz dôverného osobného listu, v ktorom Pavol podáva Timotejovi správy o svojej situácii vo väzení a v povedomí blízkej smrti mu dáva posledné napomenutia, rady a odporúčania. V tomto zmysle možno list pokladať za Pavlov duchovný testament. List bol napísaný v Ríme krátko pred Pavlovou mučeníckou smrťou r. 67.

2. Charakteristické črty listu. Tento druhý list sa vyznačuje osobnejším tónom a výraznejším štýlom ako Prvý list Timotejovi. Úvod spisu sa podobá autentickým Pavlovým listom a v závere sa uvádzajú informácie a správy osobného rázu. Chýbajú v ňom state o cirkevnom zriadení, kým veľa priestoru sa venuje Pavlovým osobným spomienkam a jeho vzťahu k Timotejovi. Pavol sa v nich predstavuje ako apoštol a mučeník (porov. 1, 11-18; 4, 6-8). V zmysle, že treba nasledovať Pavla, sú koncipované aj state, kde sa predstavuje ideál duchovného pastiera (porov. 1, 6-14; 2, 1-7; 3, 10 - 4,5). Teologické motivácie v povzbudeniach a napomenutiach sú zriedkavé a diskrétne (porov. 1, 9-10; 2, 8.13.19; 3, 15-16).

3. Rozdelenie a obsah listu:

Úvod (1, 1-5):

 1. Pozdrav (1, 1-2)
 2. Vďakyvzdanie (1, 3-5).
 1. Povzbudenia k vernosti a vytrvalosti v Pánovej službe a v ohlasovaní evanjelia (1, 6 - 2,13):
  1. Smelé svedectvo o evanjeliu (1, 6-8)
  2. Odporúčanie a príklad Apoštola (1, 9-14)
  3. Pavlova situácia (1, 15-18)
  4. Výzva na vytrvalosť v protivenstvách (2, 1-13).
 2. Pokyny pre postup v boji proti bludným náukám (2, 14 - 4,5):
  1. Súveké bludy (2, 14-21)
  2. Smernice pre boj proti bludom (2, 22-26)
  3. Bludy »posledných dní« (3, 1-9)
  4. Nasledovanie Apoštola a vernosť tradícii a Písmu (3, 10-17)
  5. Starostlivé ohlasovanie slova (4, 1-5).

Záver (4, 6-22):

 1. Pavlova osobná situácia (4, 6-18)
 2. Pozdravy (4, 19-22).

(Ostatné o Druhom liste Timotejovi pozri vo všeobecnom úvode do Pastorálnych listov.)