Christifideles Laici
o povolaní a poslaní laikov v Cirkvi a vo svete
Apoštolská exhortácia pápeža Jána Pavla II.
Biskupom, kňazom a diakonom,
rehoľníkom, všetkým laikom,
o povolaní a poslaní laikov v Cirkvi a vo svete

Dané v Ríme pri svätom Petrovi, 30. decembra, na sviatok Svätej Rodiny roku 1988, v 11. roku môjho pontifikátu.

Ján Pavol II.