Úvod do Prvého listu Korinťanom

1. Adresát: kresťanské spoločenstvo v Korinte. Slávne mesto Korint bolo od r. 27 pred Kr. hlavným mestom rímskej provincie Achájsko (v Grécku) a sídlom prokonzula, ktorým bol v čase Pavlovej misionárskej činnosti v Korinte Lucius Janius Gallio, starší brat filozofa Seneku. Mesto vtedy bolo dôležitým politickým, kultúrnym a obchodným strediskom Rímskej ríše. Prispievali k tomu najmä dva prístavy, ktoré ho spájali s celým vtedajším svetom: Kenchry s Malou Áziou, Sýriou a Egyptom, a Lechaion s Itáliou, severnou Afrikou a Španielskom. Obyvateľstvo bolo zložené zo všetkých vtedajších národností. Až dve tretiny obyvateľov boli otroci. Po náboženskej stránke prevládal pohanský synkretizmus a orientálne kulty. Bola tu však aj početná židovská skupina so svojou synagógou (porov. Sk 18,4.8). Bohatstvo a blahobyt mali za následok, že Korint sa stal príslovečným úpadkom mravov a neviazaným životom (napr. »žiť po korintsky« znamenalo »žiť nemravne«). Nie náhodou sa Pavol naširoko rozpisuje o mravnom úpadku pohanov práve v Liste Rimanom (porov. 1, 18-32), ktorý napísal v Korinte.

Evanjelizácia Korintu. Pavol prišiel do Korintu z Atén na svojej druhej misijnej ceste, pravdepodobne v zime r. 50/51. Našiel tam prácu u židokresťana Akvilu a jeho manželky Prisky, ktorí boli, takisto ako on, výrobcami stanov (porov. Sk 18,2 n.). Po neúspechu v Aténach (porov. Sk 17,34) začal Pavol „slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený“ ohlasovať evanjelium v korintskej synagóge (porov. 1 Kor 2,3). Hneď sa dostal do sporu so Židmi, ktorí ho napokon po poldruharočnom účinkovaní v Korinte predviedli pred súdnu stolicu prokonzula Gallia, aby ho odsúdil (porov. Sk 18,12-16). Dovtedy však Pavol už založil a sformoval početnú a životaschopnú kresťanskú obec. Jej členovia boli poväčšine pohanského pôvodu (porov. 1 Kor 12,2; 8,7; 10,14.20) a patrili prevažne k nižším sociálnym vrstvám (porov. 1 Kor 1,26-29); viacerí však pochádzali aj zo židovstva (porov. Sk 18,8; 1 Kor 1,22-24; 10,32; 12,13). Pre tento rôznorodý pôvod vznikli medzi korintskými kresťanmi napätia medzi Grékmi a Židmi (porov. 1,12-13), medzi otrokmi a slobodnými (porov. 1 Kor 7,21-23; 12,13), medzi mužmi a ženami (porov. 1 Kor 7 passim; 11,3-15; 14,34 n.) a medzi majetnými a nemajetnými (porov. 1 Kor 11,22).

Po Pavlovom odchode pôsobil v Korinte nejaký čas Apollo, výrečný a v Písme vzdelaný kazateľ, ktorého v Efeze Akvila a Priska poučili o kresťanskej viere (porov. Sk 18,24-19,1; 1 Kor 3,6; 16,12). Za svojho pobytu v Efeze (r. 56/57) Pavol urobil do Korintu »bleskovú návštevu«, ale, ako sám napísal, „v zármutku“ (porov. 2 Kor 2,1); po tejto návšteve napísal „list cez mnoho sĺz“ (porov. 2 Kor 2,4). V Druhom liste Korinťanom 12,1413,1.10 oznamuje ďalšiu návštevu, ktorú aj uskutočnil (porov. Sk 20,1 n.). O živote korintskej cirkevnej obce a o jej vzťahoch s Pavlom podrobne informujú dva listy Korinťanom.

2. Pavlov listový styk s Korinťanmi. Po založení kresťanskej obce v Korinte bol Pavol v čulom listovom styku s tamojšími veriacimi. Podľa údajov v zachovaných listoch Pavol napísal Korinťanom aspoň štyri listy, ktoré biblisti označujú v časovom poradí veľkými písmenami A-D:

A    Takzvaný »list o nemravníkoch« (porov. 1 Kor 5,9 n.), označovaný ako »predkánonický list«. Spis sa nezachoval.
B=Dnešný Prvý list Korinťanom.
C=Takzvaný »list sĺz« (porov. 2 Kor 2,4; 7,8). Ide azda o 2 Kor 10 -13 ?
D=Dnešný Druhý list Korinťanom.

Otázka, či sa listy A a C stali neskôr časťou dnešných listov B a D (tzv. hypotéza redakcie), nie je doteraz uspokojivo vyriešená.

3. Okolnosti a cieľ listu. Prvý list Korinťanom Pavol napísal na svojej tretej misijnej ceste pri konci svojho trojročného pôsobenia v Efeze (porov. 1 Kor 16,5-9Sk 19), pravdepodobne na jar okolo Veľkej noci r. 56 po Kr. Napísanie listu podnietili jednak znepokojivé správy, ktoré Pavlovi priniesli nielen ľudia „z domu Chloe“ (porov. 1,11), ale aj Stefanas, Fortunát a Achaikos (porov. 16,17 n.), ktorí ho prišli navštíviť, a jednak list, ktorým sa Korinťania obrátili na Pavla a žiadali v ňom odpoveď na konkrétne otázky, ktoré sa vyskytli v ich cirkevnom spoločenstve (porov. 7,1; 8,1; 12,1; 16,1).

Podľa spomenutých informácií sa v korintskom spoločenstve vytvorili antagonistické skupiny (porov. 1,11 n.) s tendenciou pestovať kult osobnosti (porov. 3,5 – 4,21) a ohrozovali jednotu Kristovho tajomného tela (porov. 1,10-17). Vyskytli sa aj iné neporiadky: pohoršlivý prípad nemravnosti (porov. 5,1-13), kresťania sa súdili pred pohanskými súdmi (porov. 6,1-11) a neprístojnosti a roztržky na liturgických zhromaždeniach (porov. 11,2-16.18).

Korinťania žiadali od Pavla odpoveď na otázky, ktoré sa týkali manželstva a panenstva (porov. 7,1-16.25-40), mäsa obetovaného modlám (porov. 8,1-13; 10,27-33), hodnotenia mimoriadnych darov Ducha Svätého (porov. hl. 12-14); žiadali tiež, aby sa Apollo vrátil do Korintu (porov. 16,12). V liste pravdepodobne žiadali Pavla aj o vysvetlenie vo veci styku s pohanmi (porov. 5,9-11), sexuálnej slobody (porov. 6,12-20) a vzkriesenia mŕtvych (porov. hl. 15).

List teda rieši konkrétne otázky, ktoré sa vynorili v živote korintskej kresťanskej obce. Preto má ráz príležitostného spisu. Nerozvíja súvislý myšlienkový celok podľa kompozičného rozvrhu, ale postupne preberá jednotlivé konkrétne problémy.

4. Rozdelenie. Podľa toho možno list rozdeliť takto:

Úvod (1,1-9):

 1. Pozdrav (1,1-3)
 2. Vďakyvzdanie (1,4-9).
 1. Boj proti neporiadkom v Korinte (1, 10 – 6, 20):
  1. Straníctvo, pravá a falošná múdrosť (1, 10 – 4, 21):
   1. Roztržky medzi veriacimi (1,10-17)
   2. Posolstvo múdrosti kríža (1, 18 – 2, 16)
   3. Správne hodnotenie ohlasovateľov evanjelia (3, 1 – 4, 21).
  2. Prípad nemravnosti a výstraha pred hriechmi nečistoty (5,1-13)
  3. Spory kresťanov pred pohanskými sudcami (6,1-11)
  4. Sexuálne poklesky a ich mravná zloba (6,12-20).
 2. Odpovede na otázky korintskej kresťanskej obce (7, 1 – 15, 58):
  1. Manželstvo a panenstvo (7,1-40):
   1. Manželstvo a príslušné povinnosti (7,1-24)
   2. Panenstvo (7,25-38) a rada vdovám (7,39-40).
  2. Mäso obetované modlám (8, 1 – 11, 1)
  3. Poriadok na liturgických zhromaždeniach (11, 2 – 11, 34):
   1. Žena a muž pri bohoslužbách (11,2-16).
   2. Slávenie Pánovej večere (11,17-34).
  4. Charizmy (12, 1 – 14, 40)
  5. Vzkriesenie mŕtvych (15,1-58).

Záver (16,1-24):

 1. Zbierka pre veriacich v Jeruzaleme (16,1-4)
 2. Správy o Pavlových cestovných plánoch a odporúčania (16,5-18)
 3. Pozdravy a požehnanie (16,19-24).

5. Teologický a pastoračný význam listu. Pri riešení jednotlivých problémov ide Pavol na koreň veci a usiluje sa ich riešiť podľa kristologického kľúča, t. j. vo svetle evanjeliového posolstva o Ježišovi Kristovi (kerygma) a so zreteľom na cirkevnú tradíciu. Pavlove odporúčania (parenéza) sa zakladajú na hlavných pravdách kresťanskej náuky, a preto majú zásadne výchovný ráz. Ich cieľom je formovať a priviesť veriacich k zrelosti kresťanského života. Preto je Prvý list Korinťanom záväzným príkladom súladu medzi pravým vyznaním viery a konkrétnymi otázkami života, medzi teologickou »teóriou« (ortodoxiou) a životnou »praxou« (ortopraxou).

Hoci Pavol rieši konkrétne problémy a osobitnú situáciu korintskej kresťanskej obce, majú jeho odpovede všeobecnú platnosť a sú aktuálne aj v dnešných časoch, lebo Apoštol takmer vždy poukazuje na teologické princípy, ktoré majú nadčasovú platnosť. Napríklad jeho napomenutia proti straníckym tendenciám sa zakladajú na posolstve múdrosti kríža (porov. 1,18-25), z ktorej pochádza pravá múdrosť Ducha (porov. 2,6-16), a na náuke, že Ježiš Kristus je jediný základ viery a Cirkvi (porov. 3,11-15). V prípadoch mravného úpadku kresťanského života sa Pavol odvoláva na novú realitu života veriacich v Kristovi (porov. 5,6 n.; 6,19 n.). Keď hovorí o sociálnom stave kresťanov na tomto svete, poukazuje na základné učenie o ospravodlivení z viery (porov. 7,17-24) a na eschatologické zameranie kresťanského života (porov. 7,29-31). Problém jedenia mäsa obetovaného modlám Pavol rieši vo svetle kresťanskej lásky, pre ktorú sa zrieka osobných názorov a slobody, ak by mali byť príčinou pohoršenia (porov. 8,9-13 a celú úvahu o apoštolovej nezištnosti v hl. 9; pozri aj 10,31-33). Odpoveď na otázku o hodnote duchovných darov (porov. hl. 1214) sa zakladá na Apoštolovej zvesti, že najväčšia zo všetkých chariziem je láska (porov. hl. 13) a že všetky dary Ducha Svätého majú slúžiť Cirkvi (porov. 12,4-12). Aj výklad o podstate a zmysle viery vo vzkriesenie mŕtvych sa zakladá na prvokresťanskom ohlasovaní Kristovho zmŕtvychvstania (porov. 15,3-5), ktoré je základom kresťanskej viery (porov. 15,12-19) a zárukou vzkriesenia veriacich (porov. 15,20-23) v tele podobnom telu zmŕtvychvstalého Krista (porov. 15,44-49).